Merkteken op hand en voorhoofd.

Lies
Berichten: 42
Lid geworden op: 21 aug 2023, 12:48

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door Lies »

Mannetje schreef: 24 aug 2023, 10:52 Volgens mij schreef je dit elders ook al...
Klopt. Ik ben 73 en nieuw hier. Ik schreef het ook in een ander topik, er niet aan denken dat jullie alle/meerdere onderwerpen lezen. 🥴
Jongere
Berichten: 7757
Lid geworden op: 14 apr 2004, 15:45

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door Jongere »

Het artikel dat hier gedeeld is, begint al met de woorden "Johannes zal er niets van begrepen hebben wat hij opschreef in Openbaring, maar wij..." (of iets in die trant). Dr. Hoek zei in het RD eens behartigenswaardige dingen over deze manier van exegese.
Dr. J. Hoek schreef:„Ik hoorde iemand zeggen: „Toen Johannes deze dingen opschreef, begreep hij daar eigenlijk niets van. Wij, vanuit de eigentijdse ontwikkelingen, begrijpen pas wat die teksten bedoelen.” Dat is volstrekt misplaatst. Profetie richt zich altijd in eerste instantie tot de eerste hoorders. In het geval van Openbaring zijn dat de christenen aan het einde van de eerste eeuw, die verdrukt worden door het rijk van Rome. Tegelijk ligt er een diepe dimensie van betekenis in deze teksten voor de gemeente van alle tijden. Maar de blikrichting in het uitleggen van deze teksten gaat altijd van toen naar nu.

Een ander probleem is dat er heel selectief wordt omgegaan met de beeldtaal uit de teksten. Als er een beest komt uit de afgrond en uit de zee, leest niemand dit als een letterlijk dier. Als Openbaring 14:1 schrijft dat degenen die bij het Lam horen, de Naam van de Vader op hun voorhoofd hebben geschreven, zegt niemand dat Gods Naam daarin is getatoeëerd. Maar het merkteken van het beest zou wél iets strikt letterlijks zijn. Er is een grote mate van willekeur in deze manier van Bijbeluitleg.”
Bron: https://www.rd.nl/artikel/899433-corona ... de-afgrond
Gebruikersavatar
Anselmus
Berichten: 1220
Lid geworden op: 27 aug 2019, 19:18

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door Anselmus »

Lies schreef: 24 aug 2023, 09:24 Ik vind het wel heel boeiend om te zien hoe de wereld zich ontwikkeld, hoe profetieën in vervulling gaat. Onder Trump is het consulaat van Amerika naar Jeruzalem verhuisd, wat ook de bedoeling is. De nieuwe tempel is al jaren klaar om in Jeruzalem geplaatst te worden. Het wachten is op Gods tijd en God is barmhartig over ons en geeft ons tijd om onze godsvrucht te vermeerderen. Zodat er nog meer vriendelijkheid, goedheid en geduld enz. kan groeien. Daarom ben ik dankbaar dat ik nog mag leven. Mijn 11 kleinkinderen zijn een goed materiaal om mee te oefenen. ☺️
We hebben helemaal geen derde tempel meer nodig. Christus is de nieuwe tempel die neergedaald is uit de hemel en Hij was het grote offerLam. Waarom moet er een nieuwe tempel komen? Offers zijn niet meer nodig, dat is het idee van het gescheurde voorhangsel.

Ooit bij de wederkomst daalt een nieuwe tempel van God neer uit de hemel. Dan zal Hij weer wonen onder de mensen, te midden van Zijn volk.

Als christenen hoeven we niet uit te zien naar een nieuwe aardse tempel. Dat is een miskenning van de Messias Die al gekomen is en een miskenning van Zijn offer. Dat alles klaar staat klopt, maar zegt iets over het deksel wat nog over de Joden ligt. Het zal pas vreugdevol zijn wanneer zij komen tot de erkenning van Jezus als de Messias.
Fides Quaerens Intellectum
Lies
Berichten: 42
Lid geworden op: 21 aug 2023, 12:48

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door Lies »

Ik heb geleerd dat, na dat de gemeente des Heren is opgenomen, er een tempel in Jeruzalem komt, waar de antichrist plaats zal nemen. En als Jezus terug komt zal Hij met de adem van Zijn mond de antichrist onschadelijk maken.

‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’
‭‭2 Tessalonicenzen‬ ‭2‬:‭1‬-‭4‬ ‭NBG51‬‬
https://bible.com/bible/328/2th.2.1-4.NBG51

‘Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.’
‭‭2 Tessalonicenzen‬ ‭2‬:‭8‬ ‭NBG51‬‬
https://bible.com/bible/328/2th.2.8.NBG51

De geestelijke tempel is de Bruid van Jezus. Deze wordt beschreven als het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neer daalt.

‘De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.’
‭‭Jesaja‬ ‭60‬:‭19‬ ‭NBG51‬‬
https://bible.com/bible/328/isa.60.19.NBG51

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.’
‭‭Openbaring‬ ‭21‬:‭1‬-‭5‬ ‭NBG51‬‬
https://bible.com/bible/328/rev.21.1-5.NBG51

Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams…….l

‘En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.’
‭‭Openbaring‬ ‭21‬:‭9‬-‭27‬ ‭NBG51‬‬
https://bible.com/bible/328/rev.21.9-26.NBG51

Zo gaat het op de nieuwe aarde. Maar eerst is er het 1000 jarig vrederijk op deze aarde.
Gebruikersavatar
Anselmus
Berichten: 1220
Lid geworden op: 27 aug 2019, 19:18

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door Anselmus »

Dank voor je antwoord. Ik leg sommige teksten anders uit op basis van commentaren. Maar ik heb nu even geen tijd (en geen zin) om hier diepgravend op in te gaan.
Fides Quaerens Intellectum
-DIA-
Berichten: 32976
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door -DIA- »

Jongere schreef: 24 aug 2023, 15:59 Dr. Hoek zei in het RD eens behartigenswaardige dingen over deze manier van exegese.
Dr. J. Hoek schreef:„Ik hoorde iemand zeggen: „Toen Johannes deze dingen opschreef, begreep hij daar eigenlijk niets van. Wij, vanuit de eigentijdse ontwikkelingen, begrijpen pas wat die teksten bedoelen.” Dat is volstrekt misplaatst. Profetie richt zich altijd in eerste instantie tot de eerste hoorders. In het geval van Openbaring zijn dat de christenen aan het einde van de eerste eeuw, die verdrukt worden door het rijk van Rome. Tegelijk ligt er een diepe dimensie van betekenis in deze teksten voor de gemeente van alle tijden. Maar de blikrichting in het uitleggen van deze teksten gaat altijd van toen naar nu.
Bron: https://www.rd.nl/artikel/899433-corona ... de-afgrond
Zie Daniel 10:1
Van Daniel lezen we dat hij bij de gezichten wel verstand had van wat hem werd geopenbaard.
IN het derde jaar van Kores, den koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Béltsazar, een zaak geopenbaard; en die zaak is de waarheid, doch in een gezetten groten tijd; en hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht.
en voor wat hij niet verstond staat er ook iets: Daniel 12:8-13:
8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere, wat zal het einde zijn van deze dingen?
9 En Hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
11 En van dien tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
13 Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.
Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.


Ook bv. Jeremia wist wat Jeruzalem zou overkomen en hij heeft het voor zijn ogen gezien. Hierom begrijp niet goed wat dr. Hoek bedoelt. Zou een profeet zaken profeteren en die niet verstaan? Als dat zo is wordt dat er ook bij gezegd, zoals over het einde der tijden voor wat Daniel betreft. Ik denk dat we de openbaringen van God aan Zijn profeten niet moeten onderschatten.
© -DIA- 18-05-2024: 32800
Gebruikersavatar
refo
Berichten: 23984
Lid geworden op: 29 dec 2001, 11:45

Re: Merkteken op hand en voorhoofd.

Bericht door refo »

Hij zegt toch dat dergelijke opmerkingen misplaatst zijn?
Plaats reactie