Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15857
Lid geworden op: 25 jun 2008, 20:16
Contacteer:

Re: Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door Luther »

DDD schreef:Wat zou er nog groter of belangrijker of meer zijn dan de liefde van God?

De heiligmaking is ook in de HC de kern van het werk van de Geest, totdat God alles zal zijn in allen. Heel bijbels ook.

Ja, het gaat God om het geluk van de mensen. Mensen die beweren dat God vooral bezorgd is om zijn eigen eer doen Hem een schandelijk onrecht. Dat is misschien wel een van de godslasterlijkste dwalingen die in de gereformeerde gezindte bestaan, alsof God van mensenhanden wordt gediend omdat hij dat nodig zou hebben.
Dat zou kloppen, als Gods eer qua inhoud niet anders is dan de eer die mensen kunnen krijgen. Het gaat hier om de geheel Andere, de Schepper van hemel en aarde, Die eeuwig was en eeuwig is. In Zijn Wet heeft Hij gesproken over Zijn na-ijver. Is dat niet hetzelfde?
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)
Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 657
Lid geworden op: 15 aug 2014, 22:12

Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door Vagari »

DDD schreef:Wat zou er nog groter of belangrijker of meer zijn dan de liefde van God?

De heiligmaking is ook in de HC de kern van het werk van de Geest, totdat God alles zal zijn in allen. Heel bijbels ook.

Ja, het gaat God om het geluk van de mensen. Mensen die beweren dat God vooral bezorgd is om zijn eigen eer doen Hem een schandelijk onrecht. Dat is misschien wel een van de godslasterlijkste dwalingen die in de gereformeerde gezindte bestaan, alsof God van mensenhanden wordt gediend omdat hij dat nodig zou hebben.
Nu verdraai je iets gruwelijk. God heeft inderdaad geen mensen nodig om hem te dienen. Toch wil hij door mensen gediend worden maar wel alleen tot Zijn eigen eer.
Spreuken 16:4 / STV
4 ‭‭De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil;‭¹⁰‭ ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads.‭¹¹‭‭
Romeinen 9:20-21 / STV
20 ‭‭Maar toch, o mens,‭⁵³‭ wie zijt gij, die tegen God antwoordt?‭⁵⁴‭ Zal ook het maaksel tot dengenen,‭⁵⁵‭ die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?‭ 21 ‭‭Of heeft de pottenbakker‭⁵⁶‭ geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp‭⁵⁷‭ te maken, het ene vat ter ere,‭⁵⁸‭ en het andere ter onere?‭⁵⁹‭‭
Exodus 20:5 / STV
5 ‭‭Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;‭⁹‭ want Ik, de HEERE uw God, ben een ‭ijverig‭ God,‭¹⁰‭ Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen,‭¹¹‭ aan het derde, en aan het vierde‭¹²‭ ‭lid‭ dergenen,‭¹³‭ die Mij haten;‭
Johannes 14:13 / STV
13 ‭‭En zo wat‭²⁸‭ gij begeren zult in Mijn Naam,‭²⁹‭ dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon‭³⁰‭ verheerlijkt worde.‭
2Corinthiërs 1:20 / STV
20 ‭‭Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn‭⁴²‭ in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.‭⁴³‭‭
Johannes 7:18 / STV
18 ‭‭Die van zichzelven‭²⁹‭ spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is‭³⁰‭ in Hem.‭
Johannes 8:50 / STV
50 ‭‭Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.‭⁸⁰‭‭
Johannes 8:54 / STV
54 ‭‭Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat uw God is.‭
De Heere Jezus zoekt de eer van Zijn Vader en God de Vader zoekt de eer van Zijn Zoon. Want Zij zijn Één.

Want Hij is God en geen mens. Dat wordt o.a. bedoeld met God, God laten. Hij mag dat doen omdat Hij God is. Daarom mag Hij alles tot Zijn eigen eer doen. Hier wringt het zo met ons gevoel want wees nou eerlijk, willen wij niet liever god zijn? Wij noemen dat nu egoïstisch. Egoïsme is zelfzucht, en dat is ons doel geworden na de val. Onszelf, in plaats van onze Schepper, bedoelen.

Ja, het was en is Zijn welbehagen om van de mens weer gediend te worden.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad.....niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.‭
Waarom heeft God de wereld lief gehad? Om ze het eeuwige leven te schenken. Wat is het eeuwige leven? Eeuwig God eren.
Psalmen 52:9 / STV
9 ‭‭( 52–11) Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan‭²⁴‭ hebt; en ik zal Uw Naam‭²⁵‭ verwachten; want hij is‭²⁶‭ goed voor Uw‭²⁷‭ gunstgenoten.‭²⁸‭‭
Psalmen 30:12 / STV
12 ‭‭( 30–13) Opdat ‭mijn‭ eer U‭²⁰‭ psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.‭
Psalmen 86:12 / STV
12 ‭‭Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam ‭eren‭ in eeuwigheid;‭
Psalmen 86:9 / STV
9 ‭‭Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen,‭⁷‭ en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam ‭eren‭.‭
Psalmen 50:15 / STV
15 ‭‭En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij ‭eren‭.‭
Deuteronomium 10:21 / STV
21 ‭‭Hij is uw Lof,‭²⁴‭ en Hij is uw God. Die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben.‭
Jeremia 17:14 / STV
14 ‭‭Genees mij,‭⁵⁷‭ HEERE! zo zal ik genezen worden, behoud mij, zo zal ik behouden worden; want Gij zijt mijn Lof.‭⁵⁸‭‭
Psalmen 22:3 / STV
3 ‭‭( 22–4) Doch Gij zijt heilig, wonende ‭onder‭ de ‭lofzangen‭‭⁶‭ Israëls.‭
Ik heb al weer te veel gezegd, zal ook niet meer reageren maar lees maar in de Bijbel het staat er wel. Overal.
Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 okt 2013, 16:08

Re: Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door Panny »

Natuurlijk, Gods eer gaat boven alles en is ook het hoogste doel.

Maar God is ook geen wrede heerser.
De hele Bijbel is een boodschap van genade voor de grootste zondaren.
Het Evangelie is de meest blijde boodschap die er maar te vinden is op aarde.

Gods vrede, Gods Woord, Gods liefde in ons is het grootse geluk wat we op aarde kunnen hebben. Als we door de Zaligmaker terug gebracht worden en God als onze Vader leren kennen.

Gods eer en onze zaligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Het zijn geen tegenstellingen in God.
Gods liefde, barmhartigheid en genade schitteren als de komst van Christus aangekondigd wordt, als Hij als God-met-ons geboren wordt in onze natuur, als Hij lijdt en sterft voor onze zonden, als Hij opstaat uit de dood en voor ons de dood overwint....
En zo als Middelaar voor onze schuld betaald heeft, ons verlost van de slavernij van de zonde...

Mag je dan niet spreken over het grote geluk, de grote vreugde die God voor ons bereidt heeft.

Niets uit ons, alles uit Hem. Alleen omdat Zijn Naam daarvoor eeuwig de lof, de eer en de dankzegging zal ontvangen!
DDD
Berichten: 27405
Lid geworden op: 11 jul 2012, 17:48

Re: Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door DDD »

Luther schreef:
DDD schreef:Wat zou er nog groter of belangrijker of meer zijn dan de liefde van God?

De heiligmaking is ook in de HC de kern van het werk van de Geest, totdat God alles zal zijn in allen. Heel bijbels ook.

Ja, het gaat God om het geluk van de mensen. Mensen die beweren dat God vooral bezorgd is om zijn eigen eer doen Hem een schandelijk onrecht. Dat is misschien wel een van de godslasterlijkste dwalingen die in de gereformeerde gezindte bestaan, alsof God van mensenhanden wordt gediend omdat hij dat nodig zou hebben.
Dat zou kloppen, als Gods eer qua inhoud niet anders is dan de eer die mensen kunnen krijgen. Het gaat hier om de geheel Andere, de Schepper van hemel en aarde, Die eeuwig was en eeuwig is. In Zijn Wet heeft Hij gesproken over Zijn na-ijver. Is dat niet hetzelfde?
Nee, dat is iets anders. Jaloezie is gekwetste liefde. Dat is altijd al zo geweest.
DDD
Berichten: 27405
Lid geworden op: 11 jul 2012, 17:48

Re: Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door DDD »

@Vagari:

Je kunt natuurlijk wel even zoeken op een woord en dan teksten kopiëren, maar dat is mijns inziens geen nuttige bijdrage. Afgezien van de tekst uit Spreuken, die je overigens moet lezen in het licht van de gehele openbaring, en waarvan ik mij afvraag of die wel iets met dit thema te maken heeft, slaan de citaten volgens mij nergens op.

Dat God zijn eer niet aan een ander wil geven heb ik niet ontkend overigens. Net zo min als een vrouw haar eer aan een ander wil geven als zij van haar man houdt. Maar het is idioot, ik kan me niet gematigder uitdrukken, om er daarmee vanuit te gaan dat zij vooral bezorgd is om haar eer.
DDD
Berichten: 27405
Lid geworden op: 11 jul 2012, 17:48

Re: Een proeve van de Nieuwe Catechismus

Bericht door DDD »

Panny schreef:Natuurlijk, Gods eer gaat boven alles en is ook het hoogste doel.

Maar God is ook geen wrede heerser.
De hele Bijbel is een boodschap van genade voor de grootste zondaren.
Het Evangelie is de meest blijde boodschap die er maar te vinden is op aarde.

Gods vrede, Gods Woord, Gods liefde in ons is het grootse geluk wat we op aarde kunnen hebben. Als we door de Zaligmaker terug gebracht worden en God als onze Vader leren kennen.

Gods eer en onze zaligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Het zijn geen tegenstellingen in God.
Gods liefde, barmhartigheid en genade schitteren als de komst van Christus aangekondigd wordt, als Hij als God-met-ons geboren wordt in onze natuur, als Hij lijdt en sterft voor onze zonden, als Hij opstaat uit de dood en voor ons de dood overwint....
En zo als Middelaar voor onze schuld betaald heeft, ons verlost van de slavernij van de zonde...

Mag je dan niet spreken over het grote geluk, de grote vreugde die God voor ons bereidt heeft.

Niets uit ons, alles uit Hem. Alleen omdat Zijn Naam daarvoor eeuwig de lof, de eer en de dankzegging zal ontvangen!
Het zou niet in strijd zijn met wat ik schreef, maar staat er ergens in de bijbel dat Gods eer voor God op de eerste plaats staat? Of gaat het erom dat dit voor mensen op de eerste plaats staat. Want dat is wel een verschil.

Ik zal eens nalezen wat hierover in de Beknopte gereformeerde dogmatiek staat.
Plaats reactie